LVU

LVU – Lagen om vård av unga

LVU behandlar frågor som rör barn som far illa i hemmet. Ett barn kan omhändertas av sociala myndigheter antingen på grund av att barnets föräldrar inte förmår ta hand om- och/eller skydda barnet. Ett barn kan även omhändertas på grund av att barnet genom sitt eget beteende utsätter sin hälsa och utveckling för risk att allvarligt skadas. Barnet kanske missbrukar eller lever i kriminalitet. I dessa fall kan förvaltningsrätten på ansökan av socialnämnden besluta att barnet ska vårdas utom hemmet med stöd av LVU.  

Såväl vårdnadshavarna som den unge får var sin advokat eller jurist som sitt biträde. För det fall barnet är över 15 år utses endast ett offentligt biträde. Är barnet under 15 år utses barnets advokat även till ställföreträdare för barnet. Förenklat kan sägas att ställföreträdaren ska ge sin syn på vad som är bäst för barnet och det offentliga biträdet ska föra sin klients talan. Advokaten som utses att företräda Dig eller barnet bekostas av allmänna medel. Du har rätt att sjäklv namnge den advokat Du önskar biträdas av. Väljer Du ingen särskild advokat kommer förvaltningsrätten att utse en advokat eller jurist som kommer att företräda dig. Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe åtar sig uppdraget att företräda såväl den unge som dess vårdnadshavare.  

Verksamma i hela landet

Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe åtar sig uppdrag i processer om LVU i hela landet. Välkomna att kontakta oss för frågor.

 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA