Fastighetsrätt

Fastighetsrätten delas vanligtvis upp i allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten regleras i jordabalken och hanterar regler vid husköp, arrende av fastigheter samt hyra. Den speciella fastighetsrätten innehåller regler kring miljörätt, expropriation, fastighetsbildning och regler kring fastighetsplaner.

Vanliga frågor inom fastighetsrätt

Vi på Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe handhar även frågor som rör fastighetsrätt. Inom fastighetsrätten återfinns frågor knutna bland annat till köp-, nyttjande- och äganderätt avseende fastigheter.

Fastighetsköpet är för många den största ekonomiska affär man genomför under livet. Vanligt förekommande tvister i anledning av ett fastighetsköp är bland annat sådana som rör fel i fastighet. Säljare och köpare av en fastighet kan vara oense om vem som bär det juridiska ansvaret för ett fel. Det kan exempelvis handla om felaktigheter i dränering eller felaktigheter knutna till tätskikt i badrum.

Vi är väl insatta i  de frågor som kan tänkas uppstå och hjälper Dig att hitta lösningar på de problem Du ställs inför.

 

 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA